Työelämästä hyvinvoinnin lähde

Valmennukset

Uudistumiskyky on taito, joka auttaa pärjäämään muuttuvassa maailmassa. Valmennus Vuosikellon tavoitteena on tuoda toimivien prosessien ja mittaristojen rinnalle hyvinvointia, yhdessä tekemistä, luovuutta, voimaantumista ja merkityksellistä työelämää tukevia ajattelu-, tunne- ja toimintamalleja. Käytäntöjä, joihin voimme yksilönä ja työyhteisönä yhdessä sitoutua, kasvaa ja uudistua. Toimivissa prosesseissa ihmiset ovat keskiössä.

Päivä intuitiolle

Vaikuttava ja voimaannuttava tiimipäivä

Päivä intuitiolle -valmennuksessa käytämme erilaisia tietämisen tapoja, jotka tukevat: älyllisen, tunne-, intuitio- ja kehotietämisen eri muotojen yhdistymistä. Mahdollistamme hyvän yhteistyön tietoisen ja ei-tietoisen ajattelun välille.

Tietoinen mieli käsittelee tietoa 40- 50 bittiä sekunnissa ja intuitiivinen mieli   11 miljoonaa bittiä sekunnissa.

”Kirkkaan intuition ja terävän päättelyn yhdistäminen on valttikortti työelämässä.”- Asta Raami, Intuitiosta väitellyt tutkija

Työskentelemme kysymysten avulla Yhdessäluovilla työskentelytavoilla, joilla vahvistamme ajattelu-, tunne- ja toimintamallien tietoiseksi tulemista. Opimme viivästämään valmiita vastauksia ja luomme tilan olla läsnä, kokeva ja havainnoiva. Opimme tulemaan tietoiseksi intuitiosta ja muista tietämisen tavoista. Tiedon takana on alitajuista viisautta, joka nostaa tietoisuuteen uusia ajatuksia, syviä oivalluksia, jotka vievät ajattelua ja toimintaa sille seuraavalle tasolle.

Päivä intuitiolle -valmennus soveltuu TYHY-päiväksi tai tiimipäiväksi.

Kurssipaikkaehdotus

Valmennuspäivän paikaksi suosittelen Villa Sofiaa, jossa olemme järjestäneet useita intuitio- ja voimaantumispäiviä. Villa Sofia sijaitsee Inkoossa, Barösundissa, noin 70 km:n päässä Helsingistä länteen.   

Lue lisää Villa Sofiasta >

SEURAAVALLE TASOLLE – HUIPPUTIIMIKSI

Vapauta itsesi ja tiimisi menestymään.

Seuraavalle tasolle tiimivalmennuksessa vahvistamme yhteistä tekemisen tapaa, suuntaa ja sitoutumista

  • Keskiössä on asiakas-, myynti- tai työntekijäkokemusten käytäntöjen ja toimintamallien kehittäminen.
  • Uusi suhde tekemiseen: Lisää yhteistyötä, vuorovaikutusta, sparrausta sekä toimivia käytänteitä.
  • Osaavat ihmiset ja aktiivinen toimijuus: Yksilön ja tiimin tavoitteiden, tekemisen ja suorituksen yhdistämistä.

Huipputiimeissä ongelmiin reagoidaan nopeasti ja toimintaa pyritään koko ajan viemään yhdessä haluttuun suuntaan. Visio, osaaminen, motivaatio, resurssit ja toimintasuunnitelmat ovat kunnossa.

Seuraavalle tasolle tiimivalmennuksessa:

  1. Keskitymme parempaan vuorovaikutukseen ja hyvien käytänteiden jakamiseen ja mallintamiseen. Yhteistyötaidoilla, vuorovaikutuksella ja luottamuksella on suora yhteys työyhteisön tuottavuuteen, innovatiivisuuteen, kilpailukykyyn ja tulokseen.
  2. Tulemme tietoiseksi omasta ja ryhmän ajattelu-, tunne- ja toimintamalleista. Opit luomaan uusia ajattelu-, tunne-ja toimintatapoja, joilla parannat omaa suoritustasi ja löydät uudenlaista sujuvuutta, motivaatiota ja helppoutta tekemiseesi.
  3. Viemme uudet toimintatavat heti käytäntöön. Opimme yhdessä ja kehitämme toimintaa yhdessä.

Seuraavalle tasolle on tiimivalmennus, jossa opitaan työskentelemään yhdessä paremmassa vuorovaikutuksessa ja löydetään toimintatapoja, joilla vaikutamme tulokseen ja luomme arvoa asiakaskokemuksiin.

Uudistumiskyky on taito, joka auttaa pärjäämään muuttuvassa maailmassa.

”Huipputiimeissä ihmiset ovat keskiössä. Motivaatio ja aktiivinen tekeminen moottorina ja taustalla toimivat mittarit ja prosessit.”

 

OSALLISUUS, YHDESSÄ TEKEMINEN JA KOKEILUKULTTUURI

Tämä valmennus pohjautuu Työsuojelurahaston yhteiskehittelyprojektiin: Tulevaisuuden taitoja yhdessäluoden -prosessiin, joka tarjoaa taitoja tulevaisuuden kohtaamiseen.

Sen perustana on tutkimus- ja kokemusaineiston pohjalta syntynyt Yhdessäluomisen ote, Co-Creative Process®Inquiry (väitös Takanen 2013), Tekesin rahoittama palvelumuotoiluhanke: 12 Tulevaisuuden taitoa (1-6/2017) sekä Työsuojelurahaton rahoittama tuotteistushanke (10/2017 – 2/2018): Tulevaisuuden taitoja yhdessäluomisen otteella -palveluprosessi.

Katso hankkeen loppuraportti >

Täysillä vai puolilla valoilla? Löydä kirkas tekemisen intentio

Stressikuplasta hyvinvointiin

Työyhteisö- tai yksilövalmennus

Hyvinvointihaasteet ovat yhä enemmän jaksamiseen, itsetuntemukseen, vuorovaikutukseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä valmiuksia. Valmennuksen tavoitteena on muuttaa ajatusmallia työstä siten, että työn velvollisuuksien ja omien voimavarojen suhde jättää käyttöön jaksamista ja hyvinvointia tukevan voimavaratasapainon.

Stressikuplasta hyvinvointiin 3 h tai 2 x 3 h valmennuksen ydin:

  1. Firstbeat hyvinvointianalyysistä saat tietoa palautumisen riittävyydestä. Yksilöllinen Firstbeat -mittaus konkretisoi nykytilan: mitkä asiat aiheuttavat stressiä, miten palaudut työpäivästäsi ja mikä on yöunesi laatu ja määrä.
  2. Valmennuksessa ratkaiset omaa hyvinvointihaastetta. Opit tunnistamaan ja vapautumaan stressiä ja kiirettä luovista ajattelu- ja tunnemalleista. Saat myös toimivia harjoitteita stressin purkamiseksi ja rentoutusohjeita parempaan palautumiseen.
  3. Omaksut, miten voimavarat auttavat selviytymään vaikeistakin tilanteista, kun itsetuntemus ja itsereflektointitaidot kehittyvät.

Opi tekemään parempia valintoja itsesi hyväksi

“Valmennus antaa valmiudet viedä opitut taidot välittömästi käytäntöön: Olen parantanut ajanhallintaani. Stressi on vähentynyt, kun olen oppinut priorisoimaan ja delegoimaan asioita paremmin.” – Työjohtaja, JMR

Huippusuoritus on hyvinvoinnin sivutuote.

Copyright 2019 Valmennus Vuosikello

Yksilövalmennus, Coaching

Viisaita valintoja & tavoitteet todeksi

Yksilövalmennuksessa pääset eteenpäin nopeammin ja helpommin. Tulet tietoiseksi ajattelun, tunteen, tahdon ja toiminnan voimasta. Opit käyttämään intuitiota ja muita tietämisen tapoja tiedon rinnalla. Näkökulmasi tilanteesta laajenee, kun saat uusia oivalluksia ja löydät rohkeutta ja valmiuksia lähteä viemään muutoksia eteenpäin.

Henkilökohtainen valmennus myös Skypen kautta.

Tarvetta sparraukseen

REFERENSSSI: YRITTÄJÄ, MYYNTIVALMENTAJA

“Tietoinen, itsenäinen ajattelu on sekä vahvuus että este. Kun asiantunteva ohjaaja auttaa ajattelussa, pääsee esteiden ohi ja näkee selkeämmin ja kauemmaksi, myös oman itsen sisällä.

Edellä kuvatut asiat avautuivat selkeämmin itselleni, kun sain mahdollisuuden tarkastella tekemistäni, niiden suuntaa ja päämääriä yhdessä ammattitaitoisen ohjaajan kanssa. Testattu menetelmä ja asiantunteva ohjaaja, jonka tehtävänä oli auttaa ”ajattelijaa” selkeyttämään tekemistensä taustoja. Hän toi näkyväksi niitä syitä, miksi toimin kuten toimin. Selkeyttämisen ja jäsentymisen kautta vahvistuivat näkemykset siitä, että ne perusteet joiden mukaan olen toimintaani suunnannut, ovat minulle tärkeitä ja oikeaksi kokemiani.

Sain siis vahvistusta toiminnalleni, tekemisteni eettisille perusteille, poistin epäilyksiin käyttämääni energiaa, ja lähdin entistä voimaantuneemmin jatkamaan matkaani. Jäin myös miettimään sitä, kuinka paljon tämän prosessin avulla voisi tehostaa erilaisten yhteisöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaa. Hieno, turvallinen ja vaikuttava valmennus!”

Varaa valmennus

Teila Tanner-Heikkilä

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse:

teila@valmennusvuosikello.fi

tai puhelimitse: 040 588 9454