Kasvuvoimaa uudistumiseen ja työhyvinvointiin

Valmennukset

Valmennus Vuosikello auttaa organisaatioita kehittämään tulevaisuuden taitoja ja osaamista, työelämä- ja hyvinvointitaitoja, joilla vahvistamme vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä ja yhdessä ajattelua. Tulevaisuuden taidoilla tuemme muutoskyvykkyyttä, vahvistamme tietoista toimijuutta ja vastaamme työympäristön muutoksiin ja haasteisiin osallistavilla ja yhdessäluovilla tavoilla. Työyhteisön kehittäjänä ja valmentajana työskentelen Yhdessäluomisen Otteella, CoCreative Process® Inquiry, joka on tutkimusperusteinen tapa kehittää toimintaa, uudistua ja voimaantua yksilöinä, tiimeinä ja organisaatioina.

Valmennus 1:

Intuitio, ehtymätön voimavara: Askelia luovaan työyhteisöön

Miten olla luovempi, saada enemmän aikaan vähemmällä ja tuntea työniloa? Intuition, tulevaisuuden taitojen ja luovan ajattelun TYHY-, tiimi- tai kehittämispäivä.

Valmennus 2:

Kasvuvoimaa uudistumiseen

Kestävä kasvu ei ole mahdollista ilman yksilöiden, organisaation ja yhteiskunnan uudistumista. Tarvitsemme yhdessä luotuja käytänteitä ja toimintatapoja, jotka tukevat visiota ja vaikuttavat: asiakaskokemukseen, mielekkääseen toimintaan, työhyvinvointiin, työtyytyväisyyteen ja innovaatioihin. 

Valmennus 3:

Stressikuplasta hyvinvointiin

Haluatko tunnistaa ne yksilölliset tekijät, jotka aiheuttavat stressiä ja vievät voimavarojasi? Yksilöllinen Firstbeat hyvinvointimittaus konkretisoi nykytilan ja valmennuksessa opit tunnistamaan ja vapautumaan stressiä luovista tavoista.
Saat mittauksesta konkreettista dataa omasta hyvinvoinnistasi ja näet miten palaudut työpäivistäsi. Investoi työhyvinvointiin.

Valmennus 4:

Yksilövalmennus, coaching

Onko mielessäsi avoimia, ratkaisemattomia asioita, ristiriita tavoitteiden ja todellisuuden välillä?
Valmennus on sinulle, joka haluat selkeyttää ammatillisia tai henkilökohtaisia tavoitteitasi, löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja, uusia näkökulmia ja motivaatiota omien tärkeiden päämäärien saavuttamiseen. Oma kasvupotentiaali käyttöön.

Valmennus 5:

Vapauta itsesi ja tiimisi menestymään

Opit tunnistamaan ja käsittelemään mentaalisia ja tunneperäisistä myyntiesteistä. Opit luomaan uusia ajattelu-, tunne- ja toimintatapoja, joilla parannat omaa suoritustasi ja löydät uudenlaista helppoutta tekemiseesi.

Valmennus 1:

Intuitio, ehtymätön voimavara: Askelia luovaan työyhteisöön

Miten olla luovempi, saada enemmän aikaan vähemmällä ja tuntea työniloa?  

Ihmisen monenlaisia tietämisen tapoja ei voi korvata teknologialla. Älykkään teknologian rinnalla tarvitsemme ihmisten luovuutta ja kykyä yhdistää erilaisia tietotodellisuuksia.

Työarki on kiireistä, toimimme usein kuin autopilotilla, sammutamme ”tulipaloja” ja toistamme tuttua ja turvallista. Samaan aikaan meiltä vaaditaan nopeaa reagointikykyä, tilannetajua ja kykyä ratkaista ongelmia ja tehdä päätöksiä.

”Harvardin yliopiston bisneskoulun professori, luovuustutkija Teresa Amabilen mukaan luova projekti vaatii kolmea asiaa: aikaa ajatella, tilaa ideoida ja vapautta päättää. ”

Opi käyttämään intuitiota tiedon rinnalla

Askelia luovaan työyhteisöön -valmennuksessa työskentelemme kysymysten avulla ja käytämme erilaisia tietämisen tapoja, jotka tukevat: älyllisen, tunne-, intuitio- ja kehotietämisen eri muotojen yhdistymistä. Opimme käyttämään intuitiota tiedon rinnalla ja vahvistamme ajattelu-, tunne- ja toimintamallien tietoiseksi tulemista.

Selkeä intentio ja fokus   

Päivän alussa luomme yhteisen aloituspisteen työskentelylle, joka vahvistaa yhdessä tekemistä ja yhdessä ajattelua. Yhdessäluovilla työskentelytavoilla opimme viivästämään valmiita vastauksia, vapaudumme liiasta kritiikistä ja arvostelusta.

Luovuuspäivä soveltuu TYHY-päiväksi, tiimipäiväksi tai kehittämispäiväksi. Oivallamme, opimme ja poisopimme.Mahdollistamme hyvän yhteistyön tietoisen ja ei-tietoisen ajattelun välille.

Tietoinen mieli käsittelee tietoa 40- 50 bittiä sekunnissa ja intuitiivinen mieli 11 miljoonaa bittiä sekunnissa.

Kasvuvoimaa uudistumiseen

Mitä arvokasta ja merkityksellistä mahdollistuu, kun löydämme uusia tapoja havainnoida, tietää, tuntea ja toimia vuorovaikutuksessa ja uudessa suhteessa itseen ja toisiin?

Tilaa askelia luovaan työyhteisöön kolmen tai kuuden tunnin valmennus. Ota yhteyttä Teilaan 

Kurssipaikkaehdotus

Valmennuspäivän paikaksi suosittelen Villa Sofiaa, joka sijaitsee Inkoossa, Barösundissa, noin 70 km:n päässä Helsingistä länteen. Villa Sofia on saaressa, lyhyen lossimatkan takana ja paikka tarjoaa juuri oikeanlaisen tunnelman ja ympäristön energisoivalle TYHY- tai tiimipäivälle.

Lue lisää Villa Sofiasta >

Valmennus 2:

Kasvuvoimaa uudistumiseen

Tulevaisuuden taidot ja osaaminen – kehittämisyhteistyö

Miten menestymme tiiminä, kasvamme ja tuemme toisiamme yksilöinä ja yhdessä?

Kestävää kasvua tulevaisuuden taidoilla -kehittämisprosessi on yhtäaikaisesti käytänteiden uudistamista, itsensä johtamista ja työroolin uudistamista. Fokus on työyhteisön muutoskyvykkyydessä. Prosessi tukee uudistumista, työyhteisön kykyä oppia ja kehittää yhdessä tulevaisuuden taitoja ja osaamista.

Palvelu sopii asiantuntija- ja myyntiorganisaatioihin:

 • kun halutaan vahvistaa asiakaskokemusta, parantaa vuorovaikutusta ja yhdessä tekemisen taitoja
 • kun halutaan uudistaa toimintakulttuuria, kehittää tiimien toimintaa ja luoda monipuolisempia toimintamalleja työhön
 • kun halutaan synnyttää uutta osaamista, kehittää johtamista, palvelu- ja/tai asiakaskokemusta
 • kun halutaan vahvistaa itsetuntemusta ja itsensä johtamisen taitoja
 • kun halutaan selkeyttää tavoitteita, luoda yhteisiä pelisääntöjä ja vaikuttaa työtyytyväisyyteen ja tulokselliseen toimintaan
 • kun halutaan johtaa ja tukea kokonaisvaltaista hyvinvointia esim. henkilöstötyytyväisyysmittausten  jälkeen.

Uutta: Yhdessä luotu arvokompassi vahvistaa yhteistä tekemisen tapaa, suuntaa ja sitoutumista. Kompassityöskentely tulevaisuuden taidoilla tuo arvot, vision ja tavoitteet aidosti kaikkien toimintaa ohjaavaksi orientaatioksi.

Kestävää kasvua tulevaisuuden taidoilla -kehittämisprosessi

Työskentelemme Yhdessäluomisen otteella, joka mahdollistaa siirtymän reaktiivisista ja proaktiivisista toimintatavoista kohti innovatiivisuutta tuottavia koaktiivisia, yhdessä tietoista muutosta luovia toimintatapoja. Näin mahdollistamme uudenlaisen suhteen rakentumisen työhön, työympäristöön ja tulevaisuuden taitoihin, joista monet perustuvat tietoiselle ajatus-ja toimintatapojen reflektoinnille ja yhteisölliselle vuorovaikutukselle.

Osallistujilla on käytössä Tulevaisuuden taidot -työkirja, joka toimii taitojen harjoittamisen työvälineenä: ohjaa, innostaa, syventää oppimista ja reflektointitaitoja.

Kehittämisprosessissa työskentelemme työpareina, kaksi valmentajaa sekä sisäinen työpari organisaatiosta. Näin prosessi jalkautuu hyvin organisaation arjen toiminnaksi.

Kiinnostuitko?

Kestävässä kasvussa ihmiset ovat keskiössä.Kehittämisprosessiin on mahdollisuus hakea rahoitusta Työsuojelurahastosta.

Ota yhteyttä Teilaan, niin kerron lisää.

Osallisuus, yhdessä tekeminen ja kokeilukulttuuri

Olen havainnut hankkeen aikana, kuinka suuri merkitys vuorovaikutuksella, luottamuksella ja avoimuudella on siihen, miten tiimi toimii, kohtaa, kehittää ja kokeilee asioita yhdessä. Se mitä yhteisestä tekemisestä kiteytyy, on suorassa yhteydessä siihen, miten osaamme kuunnella ja olla läsnä niin itselle kuin toisille.

Tärkein tulevaisuuden metataito voisi olla vapautuminen. Jatkuva kehittäminen ei aina synnytä syvää uudistumista tai aidosti uudenlaisia innovaatioita. Kun tunnistamme mistä on aika vapautua ajatus-ja toimintamallien tasolla, pystymme luomaan tilan jossa uusi voi syntyä – ja jossa uudistumme itse.

Copyright 2018 Valmennus Vuosikello

Lue lisää palveluprosessin taustoista

Tulevaisuuden taitoja yhdessäluoden -prosessi tarjoaa taitoja tulevaisuuden kohtaamiseen. Sen perustana on tutkimus- ja kokemusaineiston pohjalta syntynyt Yhdessäluomisen ote, Co-Creative Process®Inquiry (väitös Takanen 2013), Tekesin rahoittama palvelumuotoiluhanke: 12 Tulevaisuuden taitoa (1-6/2017) sekä Työsuojelurahaton rahoittama tuotteistushanke (10/2017 – 2/2018): Tulevaisuuden taitoja yhdessäluomisen otteella -palveluprosessi.

Katso hankkeen loppuraportti >

Valmennus 3:

Stressikuplasta hyvinvointiin

Minkälainen stressin ja palautumisen tasapaino tukee hyvinvointiasi?

Hyvinvointihaasteet ovat yhä enemmän jaksamiseen, itsetuntemukseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä valmiuksia.

Tässä valmennuksessa oivallat ja opit tunnistamaan, mikä on sinua motivoiva tapa tukea omaa hyvinvointiasi ja löytää dynaaminen tasapaino stressin, palautumisen ja voimavarojen välille.

Yksilöllinen Firstbeat -hyvinvointimittaus konkretisoi nykytilan  

Saat mittauksesta konkreettista tietoa omasta hyvinvoinnistasi ja miten palaudut työpäivästäsi. Mittaus auttaa tunnistamaan mm. minkälainen stressin ja palautumisen tasapaino tukee voimavaratasapainoasi, mitkä asiat aiheuttavat stressiä ja mikä on yöunesi laatu ja määrä.

Kyky vapautua stressiä luovista tavoista ja uudistaa ajattelu-, tunne- ja toimintamalleja ovat hyvinvoinnin ja työkyvyn edellytys.

Valmennuksessa opit tuomaan omat hyvinvointia tukevat tavoitteet keskiöön hyvinvointikompassin avulla

Opit tunnistamaan ja vapautumaan stressiä luovista tavoista ja löydät motivoivia tapoja viedä hyvinvointia, vuorovaikutusta ja yhteistyötä lisääviä ajattelu-, tunne- ja toimintamalleja (työ)arkeen. Kompassityöskentely lisää itsetuntemusta ja toimii itsereflektoinnin välineenä. Opit paremmin tunnistamaan omat toimintaasi ohjaavat motiivit ja tarpeet.

“Kompassityöskentely on auttanut minua keskittymään paremmin tärkeisiin asioihin ja on parantanut ajanhallintaani. Stressi on vähentynyt, kun olen oppinut priorisoimaan ja delegoimaan asioita.”

Stressikuplasta hyvinvointiin on itseohjautuvuutta ja tietoista toimijuutta lisäävä valmennus tiimeille, johtoryhmille, organisaatioille, yrittäjille sekä yksilöille. Valmennus on joko:

 • itsetuntemusta ja yhteishenkeä lisäävä TYHY-päivä (3 h tai 6 h) tai
 • kolmen kuukauden hyvinvointitaitoja ja tietoista toimijuutta tukeva valmennuskokonaisuus (4 x 3 h) tai
 • yksilö-/ryhmävalmennus (1,5 h tai 3 h).
 • Investoi työhyvinvointiin ja tilaa stressistä hyvinvointiin valmennus.

Hyvinvointitaidot näkyvät asiakas- ja myyntityössä

Tutkimusten mukaan työyhteisön hyvinvoinnilla ja vuorovaikutuksella on selkeä vaikutus työn tuottavuuteen. Työhyvinvoinnin johtamisen tuotot ovat yrityksille jopa kuusi kertaa suuremmat kuin kustannussäästöillä aikaansaadut tuotot.

Mittaus konkretisoi nykytilan: Firstbeat Hyvinvointianalyysin käyneistä 95 % suosittelee ja 85 % kokee tehokkuutensa lisääntyneen   (Lähde: Firstbeatin asiakastyytyväisyyskyselyt)

UUTTA! Innostava ja intensiivinen yhteisvalmennus stressivalmentaja Miia Huitin kanssa. Tässä 3 h vuorovaikutteisessa valmennuksessa saat sopivasti tietoa stressin syistä, teemme harjoituksia ja saat käyttöösi stressinhallintatyökaluja, joilla voit palautua ja rentoutua paremmin.

Tilaa yhteisvalmennus jo tänään Teilalta tai Miialta

Copyright 2019 Valmennus Vuosikello

Valmennus 4:

Yksilövalmennus, coaching

Miten pääset parempiin tuloksiin? 

Mitä koet itsellesi tärkeäksi ja innostavaksi? 

Yksilövalmennus, personal coaching, on sinulle, joka haluat:

 • kirkastaa ja selkeyttää henkilökohtaisia tai ammatillisia tavoitteittasi (esim. yrittäjyys, uramuutos, elämäntapamuutos…)
 • kehittyä esimiehenä, lisätä itsetuntemusta ja itsenä johtamisen taitoja,
 • vahvistaa sisäistä motivaatiota, tietoisuus- ja intuitiotaitoja,
 • löytää oman hyvinvointia tukevan voimavaratasapainon ja palautua paremmin ja (esim. stressinhallinta, uni, rentoutuminen)

Fokus ja selkeä tekemisen intentio auttaa 

 • Millaisia tuloksia työmme synnyttää? Kiireen keskellä on keskeistä onnistua fokusoimaan ajankäyttö asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.
 • Onko mielessäsi avoimia, ratkaisemattomia asioita, ristiriita tavoitteiden ja todellisuuden välillä?
 • Olemme aina uudessa aloituspisteessä

Kirkas tekemisen intentio

Uudistumiskyky on taito, joka auttaa pärjäämään muuttuvassa maailmassa. Löydä vaihtoehtoisia ratkaisuja, uusia näkökulmia ja motivaatiota omien tärkeiden päämäärien saavuttamiseen.

Tiedostamalla taustalla vaikuttavat ajatukset, tunteet ja tarpeet opit toimimaan tietoisesti, tietoisina toimijoina, uudessa suhteessa itseen ja toisiin.  

Lähdetään yhdessä kirkastamaan tavoitteitasi! Ota yhteyttä Teilaan 

Mittaus valmennuksen tukena

Valmennuksen alussa ja lopussa Valmennus Vuosikellon Voimavarakartoitus © sekä tarvittaessa kolmen/viiden vuorokauden Firstbeat Hyvinvointikartoitus. Linkki:  Stressikuplasta hyvinvointiin

REFERENSSSI: YRITTÄJÄ, MYYNTIVALMENTAJA

“Tietoinen, itsenäinen ajattelu on sekä vahvuus että este. Kun asiantunteva ohjaaja auttaa ajattelussa, pääsee esteiden ohi ja näkee selkeämmin ja kauemmaksi, myös oman itsen sisällä.

Edellä kuvatut asiat avautuivat selkeämmin itselleni, kun sain mahdollisuuden tarkastella tekemistäni, niiden suuntaa ja päämääriä yhdessä ammattitaitoisen ohjaajan kanssa. Testattu menetelmä ja asiantunteva ohjaaja, jonka tehtävänä oli auttaa ”ajattelijaa” selkeyttämään tekemistensä taustoja. Hän toi näkyväksi niitä syitä, miksi toimin kuten toimin. Selkeyttämisen ja jäsentymisen kautta vahvistuivat näkemykset siitä, että ne perusteet joiden mukaan olen toimintaani suunnannut, ovat minulle tärkeitä ja oikeaksi kokemiani.

Sain siis vahvistusta toiminnalleni, tekemisteni eettisille perusteille, poistin epäilyksiin käyttämääni energiaa, ja lähdin entistä voimaantuneemmin jatkamaan matkaani. Jäin myös miettimään sitä, kuinka paljon tämän prosessin avulla voisi tehostaa erilaisten yhteisöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaa. Hieno, turvallinen ja vaikuttava valmennus!”

Valmennus 5:

Vapauta itsesi ja tiimisi menestymään

Kenelle?

Myynti- ja asiakaspalvelutiimeille sekä asiantuntijaorganisaatioille  

Miksi?

Muutos ei ole mahdollista ilman yksilöiden ja organisaation uudistumista.

Mitä?

Toimintaympäristön muutoksessa yksilön muutoskyvykkyys on ratkaiseva menestystekijä.

Palveluketjussa yksilön ja tiimin yhteinen tavoite, asenne, tieto-taito ja yhteistyö tuottavat ylivoimaisia asiakaskokemuksia.

Tässä kolmivaiheisessa valmennuksessa:

 • Opit tunnistamaan ja käsittelemään mentaalisia ja tunneperäisistä myyntiesteistä.
 • Opit luomaan uusia ajattelu-, tunne- ja toimintatapoja, joilla parannat omaa suoritustasi ja löydät uudenlaista helppoutta tekemiseesi.

Myyntiprosessin, yksilön ja tiimin yhteen linkittäminen. Toimiviin prosesseihin yhdistetään osaavat ihmiset. Löydämme yhdessä  toimintatapoja, joilla vaikutamme tulokseen ja luomme arvoa asiakaskokemuksiin.

Varaa valmennus

Teila Tanner-Heikkilä

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse:

teila@valmennusvuosikello.fi

tai puhelimitse: 040 588 9454