Tulevaisuuden taidot avuksi kestävään kasvuun

Millaisia tulevaisuuden taitoja sinun työssäsi ja organisaatiossasi tarvitaan tässä ja nyt? Jokaisessa työssä ja tiimissä tarvitaan omanlaisiaan taitoja, jotka vastaavat kyseisen työn tai työyhteisön tarkoitukseen ja päämääriin. Se, mitä yhteisestä tekemisestä kiteytyy, on suorassa yhteydessä siihen, miten osaamme kuunnella ja olla läsnä itselle, toisille ja asiakkaille.

Yhteisölliset metataidot eli yhdessä tekemiseen liittyvät valmiudet, kyvykkyydet ja työn tekemisen tavat eivät synny itsestään. Ne tarvitsevat tuekseen uudistumisen kulttuuria, vuorovaikutteisia toimintatapoja ja yhteistä luottamusta. Yhteistyötaitojen kehittäminen edellyttää tilaa ja halua pysähtyä, pohtia, jakaa ja päästää irti vanhoista toimimattomista käytänteistä.

Tulevaisuuden taitoja yhdessäluoden on palveluprosessi, jossa arjen tekeminen ja kehittämistyö yhdistyvät. Palvelu auttaa organisaatioita luomaan tietoista toimijuutta ja osallisuutta sekä kehittää taitoja, joilla opimme vastaamaan työympäristön haasteisiin ja muutoksiin.

Palveluprosessin taustalla on Työsuojelurahaston rahoittama yhteiskehittelyryhmässä luotu kuuden kuukauden palveluprosessi, jossa keskitytään

  • tulevaisuuden taitojen vahvistamiseen,
  • työn tekemisen tapoihin,
  • sekä yksilön työroolin ja yhteistyötaitojen rakentumiseen.

Tässä tuotteistushankkeessa oli mukana organisaatioasiantuntijoita mm. Finnairilta, Teliasta ja valtiovarainministeriöstä.

Prosessi tukee uudistumista, työyhteisön kykyä oppia ja kehittää yhdessä tulevaisuuden taitoja ja osaamista.

Itsetuntemuksen kautta syntyy uusia toimintatapoja

Yhdessäluominen on sekä tapa tehdä asioita yhdessä, että tukea strategiaa ihmisistä itsestään käsin. Se on yhtäaikaisesti käytänteiden uudistamista, itsensä johtamista ja työroolin uudistamista.

 Yhdessäluomisen ote mahdollistaa siirtymän reaktiivisista ja proaktiivisista toimintatavoista kohti innovatiivisuutta tuottavia koaktiivisia, yhdessä tietoista muutosta luovia, toimintatapoja.

Osallisuuden ja yhdessätekemisen taidot korostuvat tulevaisuuden työyhteisöissä. ”Olen havainnut hankkeen aikana, kuinka suuri merkitys vuorovaikutuksella, luottamuksella ja avoimuudella on siihen, miten tiimi toimii, kohtaa ja kehittää asioita yhdessä. Se mitä yhteisestä tekemisestä kiteytyy, on suorassa yhteydessä siihen, miten osaamme kuunnella ja olla läsnä niin itselle kuin toisille.”

 

Itsetuntemuksen kehittyessä opimme paremmin tunnistamaan oman toimintamme motiiveja. Pinnan alla olevat toimintaa ohjaavat ajatukset, tunteet ja tarpeet tehdään näkyväksi. Siksi juuri itsetuntemus on avain tietoiseen toimijuuteen. Kun uudistumisen taidot sisäistetään, ne myös otetaan käyttöön.

Taitoja harjoittamalla valmennettavalle ja koko yhteisölle avautuu uutta tietoa, uusia näkökulmia ja työyhteisössä syntyy myönteinen uudistumisen kulttuuri. Näin saamme sekä yksilöiden että työyhteisön kasvupotentiaalin käyttöön työntekijöitä, asiakkaita, sidosryhmiä ja koko yhteiskuntaa palvelevalla tavalla.

Tulevaisuuden taitoja yhdessäluoden -prosessi tarjoaa taitoja tulevaisuuden kohtaamiseen. Se mahdollistaa kasvun suhteessa itseen ja toisiin.

Tietoisen toimijuuden tärkeitä elementtejä ovat kyky nähdä mahdollisuuksia, rohkeus tarttua niihin ja kyky luoda tulevaisuutta yhdessä toisten kanssa, tässä ja nyt.

 Mistä valmennus lähtee ja kenelle valmennus sopii?

Tulevaisuuden taitoja yhdessäluoden -prosessi on asiakaslähtöinen ja uusia ajattelu-, tunne- ja toimintatapoja luova yhteiskehittelyprojekti. Ryhmän keskeinen haaste tehdään näkyväksi kysymyksenä, esimerkiksi: Kiteytyykö työstämme korkein mahdollinen? Sen pohjalta aloitamme työskentelyn. Jokainen prosessi on näin täysin räätälöity asiakkaan tarpeisiin. Siinä on sisäänrakennettuna kaksi rinnakkaista ja toisiaan tukevaa prosessia: yksilöllinen ja yhteisöllinen kasvu. Opimme ja kehitämme taitoja yhdessä.

”Oivalsin, että kiteyttävän työstämisen ei tarvitse olla kokoonpuristavaa älyllistä pähkäilyä. Jos vain kiteyttää ja kiteyttää, kuivuu juttu kasaan. Olen voinut vapautua aiemmin syntyneistä toimintatavoistani, joissa älyllisyys ylikorostuu. Kiteyttämisessä voi käyttää eri tietämisen tapoja: liikettä, elettä, intuitiota, muotoa…”

Kohderyhmänä ovat organisaatiot ja tiimit, joilla on rohkeutta vapautua tekemään asioita uudella tavalla, yhdessäluoden. Prosessin avulla voimme tunnistaa, mistä ”toimimattomasta” on aika vapautua ja mitkä ovat ne tulevaisuuden metataidot, joilla voimme vastata toimintaympäristön haasteisiin ja jatkuvassa muutoksessa elämiseen.

Prosessi sopii hyvin sekä asiantuntijaorganisaatioihin (myynti, markkinointi, asiakaspalvelu, henkilöstökehitys) että työhyvinvointiprojekteiksi koko organisaatioon.

Valmennus auttaa ja vahvistaa organisaatioita ja työyhteisöjä muun muassa seuraavissa tarpeissa:

  • kun halutaan kehittää yhteistoimintaa, parantaa vuorovaikutusta, uudistaa tapoja ja käytänteitä – tulevaisuuden taitoja ja osaamista
  • kun halutaan tukea kestävää hyvinvointia ja vaikuttaa työtyytyväisyyteen (esim. Firstbeat- tai henkilöstötyytyväisyysmittausten jälkeen)
  • kun halutaan panostaa itsetuntemukseen, merkitykselliseen tekemiseen, itsensä johtamiseen
  • kun yrityksen arvot ja visio halutaan tuoda aidosti kaikkien toimintaa ohjaavaksi orientaatioksi: yhdessä luotu arvokompassi vahvistaa yhteistä tekemisen tapaa, suuntaa ja sitoutumista

Tulevaisuuden taitoja yhdessäluoden palveluprosessissa on mukana aina kaksi yhdessäluomisen mahdollistajaa sekä sisäinen työpari organisaatiosta. Näin prosessi jalkautuu hyvin organisaation arjen toiminnaksi – arjen tekeminen ja kehittämistyö yhdistyvät.

Prosessin kesto on kuusi kuukautta.

Anna kasvulle tilaa – ja toimi!

Aikamme haaste on, kuinka toimia sekä tuloksellisesti, arvolähtöisesti että työhyvinvointia synnyttäen. Samaan aikaan projektimaisen työn määrä kasvaa, tiimit vaihtuvat, työ pirstaloituu, esimiestyö muuttuu, tiedon määrä kasvaa ja digitalisaatio laajenee kaikkiin tuotteisiin ja palveluihin.

Ihmisenä kasvu haastaa meidät uudistumaan ja luomaan tulevaisuutta. Ihmisen kyky empatiaan ja vuorovaikutukseen on parempi kuin tekoälyllä. Siksi taidot, joilla voimme vahvistaa niin itsetuntemusta ja yhdessätekemisen tapoja, synnyttää uutta osaamista ja yhteistä taitopääomaa kiinnostaa yhä useampaa yritystä. Toimimalla tietoisesti, yhdessäluoden, tietoisina toimijoina, synnytämme mahdollistavia rakenteita ja yhdessäluovaa toimintakulttuuria.

Pysähdy vielä hetkeksi ja mieti: Mikä on työssäsi, tiimissäsi, organisaatiossasi se tärkein kysymys tai haaste juuri nyt?

Tästä kysymyksestä tai haasteesta lähdemme eteenpäin. Luodaan yhdessä tietoista muutosta, kestävää hyvinvointia ja tulevaisuuden taitoja.

Ota yhteyttä Teilaan, niin kerron lisää.

Lue lisää palveluprosessin taustoista

Tulevaisuuden taitoja yhdessäluoden -prosessi tarjoaa taitoja tulevaisuuden kohtaamiseen. Se tukee uudistumista, työyhteisön kykyä oppia ja kehittää yhdessä tulevaisuuden taitoja ja osaamista. Sen perustana on tutkimus- ja kokemusaineiston pohjalta syntynyt Yhdessäluomisen ote, Co-Creative Process®Inquiry (väitös Takanen 2013), Tekesin rahoittama palvelumuotoiluhanke: 12 Tulevaisuuden taitoa (1-6/2017) sekä Työsuojelurahaton rahoittama tuotteistushanke (10/2017 – 2/2018): Tulevaisuuden taitoja yhdessäluomisen otteella -palveluprosessi.

Katso hankkeen loppuraportti. (Linkki: http://www.cocreativeprocess.org/wp-content/uploads/2018/03/Loppuraportti.pdf )

Copyright 2018 Valmennus Vuosikello