Merkitys syntyy halusta uudistua, kehittää ja innovoida

Mikä on keskeinen kysymys, haaste tai ongelma työssäsi, tiimissäsi tai organisaatiossasi tällä hetkellä?

On tärkeä löytää yhdessä sovittuja tapoja, joilla voimme toimia yhtäaikaisesti tuloksellisesti, arvolähtöisesti ja (työ)hyvinvointia synnyttäen.

Työyhteisön kehittäjänä ja valmentajana olen luomassa monipuolisempia toimintamalleja, tulevaisuuden taitoja, työhön ja arkeen tavalla, joka yhdistää tarkoituksen sekä sisäisen ja ulkoisen motivaation tulokselliseksi toiminnaksi.Työskentelen yhdessäluomisen otteella, CoCreative Process® Inquiry, joka on tutkimusperusteinen tapa kehittää toimintaa, uudistua ja voimaantua yksilöinä, tiimeinä ja organisaatioina.

Mistä on aika vapautua?

Yhteisiä voimavaroja on turha käyttää asioihin, joita emme voi muuttaa tai joihin emme voi vaikuttaa. Muuttuvassa toimintaympäristössä ja asiantuntijaorganisaatioissa osallisuuden ja yhdessä tekemisen taidot korostuvat yhä enemmän. Uudistamalla omia ajattelu- ja toimintatapoja, luomalla joustavia rakenteita ja yhdessä sovittuja käytänteitä ja toimintatapoja, voimme tukea ja vaikuttaa:

  • mielekkääseen toimintaan,
  • kokonaisvaltaiseen (työ)hyvinvointiin,
  • kasvuun,
  • asiakaskokemuksiin,
  • työtyytyväisyyteen,
  • innovaatioihin sekä
  • regeneratiiviseen kehitykseen.

Tulevaisuuden osaaminen ja yhdessä tekeminen kiinnostaa yhä useampaa organisaatiota!

Yhdessä tekemiseen liittyvät taidot, yhteisölliset metataidot ja työn tekemisen tavat eivät synnyt itsestään. Ne tarvitsevat tuekseen uudenlaisia tulokulmia, yhdessäluovaa uudistumisen kulttuuria. Näin pääsemme vaikuttamaan omaan työhön, työn sisältöön sekä tekemisen tapoihin ja olosuhteisiin. Syntyy uudenlainen suhde haasteeseen, toimintaympäristöön sekä itseen.

Yksilö- ja ryhmävalmennuksissa pysähdymme kysymyksen avulla haasteen tai ongelma äärelle, viivästämme itsestään selviä vastauksia ja annamme tilaa yhdessä luomiselle, luovuudelle ja intuitiolle. Näin rationaalinen tietäminen saa rinnalle täydentäviä tietämisen tapoja, joiden avulla voimme havainnoida ja luoda tulevaisuutta tästä hetkestä käsin.

Yhdessäluomisen kehittämisyhteistyö ja tiimipäivät sopivat mm. tavoitteiden kirkastamisen, työhyvinvoinnin vahvistamisen, asiakaspalvelun, myynnin ja johtamisen kehittämisen, itsetuntemuksen ja vuorovaikutuksen lisäämiseen sekä oman työn tuunaamiseen teemoihin.


Valmennukset

12 tulevaisuuden taitoa tiimipäivä

Kutsu tulevaisuuden taitojen voimapäivään. Energisoiva ja kokemuksellinen intuition ja luovuuden herättelypäivä, jossa fokus on tulevaisuuden metataidoissa. Yhdessäluovilla työskentelytavoilla ja eri tietämisen tapoja yhdistämällä tutustumme ja sanoitamme tulevaisuuden taitokokonaisuuksia, juuri teidän tiiminne tarpeisiin. Tämä innovatiivinen valmennus on syntynyt Tekesin rahoituksella Yhdessäluomisen otteen palvelumuotoiluhankkeessa 2017.
Lue lisää >>


Tulevaisuuden taidot -kehittämisprosessi

Ihmisenä kasvu haastaa meitä kehittämään vahvuuksiamme, tulevaisuuden rooliamme ja taitojamme.

Kestävää kasvua tulevaisuuden taidoilla on kehittämisprosessi, jossa arjen tekeminen kehittämistyö yhdistyvät. Älykkään teknologian rinnalle tarvitsemme yhdessä sovittuja käytänteitä, jotka tukevat uudistumista, parantavat vuorovaikutusta ja laaja-alaista kestävää hyvinvointia. Palveluprosessi auttaa organisaatioita kehittämään tulevaisuuden taitoja, joilla voimme vastata työympäristön haasteisiin ja muutoksiin.

Palvelun taustalla on Työsuojelurahaston rahoittama yhteiskehittelyryhmässä luotu kuuden kuukauden palveluprosessi: Tulevaisuuden taitoja yhdessäluomisen otteella. Hankkeessa oli mukana yhteiskehittelijöitä mm. Teliasta, Finnairilta ja Valtiovarainministeriöstä.

Lue lisää >>


Firstbeat Hyvinvointivalmennus

Firstbeat-sykevälimittauksessa ja valmennuksessa saat keinot vapautua stressiä luovista tavoista ja luot parempaa arkea edistäviä ajattelu-, tunne- ja toimintamalleja. Valmennuksessa pysähdymme hyvinvointikysymyksen äärelle. Opimme viivästämään itsestään selviä vastauksia, jotta uudenlaiset hyvinvointitaidot voivat syntyä yksilöiden kesken, yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa koko toimintaympäristön kanssa. Löydät motivaatiota muutokseen ja konkreettisia työkaluja sen toteuttamiseen.

Oletko sinä valmis selättämään stressin ja hyödyntämään kokonaisvaltaisemmin omia voimavarojasi?
Lue lisää >>